KARIMETSO, Shag, Phalacrocorax aristotelis

Karim-8585.jpg

12.7.04 Norja, Hornoya

Karim-8578.jpg

Sama paikka