HARMAAHAIKARA, Grey Heron, Ardea cinerea

Hhaika-9430.jpg

11.12.09 Lintuasema

Hhaikara-9523.jpg

12,12 samasta paikasta